fbpx
ÁSZF – Szoftverkövetési szerződéshez

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint határozzák meg mindazon feltételeket illetve eljárásokat, melyek figyelembe vételével az Ügyfél a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, egyedi szoftverkövetési szerződést köti meg ( a továbbiakban : „Szerződés”).

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

Jelen szerződés tárgyát a felek között megkötött konkrét, eseti “Szoftverkövetési Szerződés” alapján szoftverfrissítés (Upgrade), igény szerint szakmai támogatás képezi. A Felek a közöttük megkötendő “Szerződés”-ben tételesen határozzák meg a szerződés tárgyát illetve konkrét feltételeit.

2. TULAJDONJOG, HASZNÁLATI JOG TARTALMA:

Szerződő felek rögzítik, hogy az eseti „Szerződés” tárgyát képező termék tulajdonjoga, valamennyi szerzői jog, illetve más jellegű esetleges szellemi és szabadalmi tulajdonjog a szoftver szerzőjét vagy az erre általa felhatalmazottat illeti meg. Az Ügyfél által fizetendő licenc díjakra tekintettel a graphIT ezennel nem kizárólagos, át nem ruházható jogot biztosít az eseti „Szerződés”-ben meghatározott programok használatára a Program Specifikációban és/vagy a Termékleírásban rögzített célokra és korlátozásokkal. A licence nem ruházható át. Az Ügyfél nem jogosult a szoftver bérbeadására, eladására, átadására vagy elzálogosítására, illetőleg biztosítékként, vagy bármely más jogcímen bármilyen célra harmadik személy részére történő átadásra, vagy harmadik személy használatába történő átengedésre. Az Ügyfél kijelenti, hogy a program készítője által kiadott licence megállapodást („Master License Agreement” – MLA) megismerte illetve elfogadja, mely a graphIT honlapján megtalálható.

3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, HATÁLYOSULÁSA, ÉRVÉNYESSÉGE:

A Szerződés az aláírás napján lép hatályba A szolgáltatási szerződés hatályosulásának feltétele, hogy az Ügyfél a „Szerződés”-t aláírja, a szolgáltatási díjat megfizesse, a graphIT pedig kézhez vegye az Ügyfél által aláírt „Szerződést”.
A szerződés időtartamát, a tárgyát képező szolgáltatás tulajdonságainak figyelembe vételével a “Szerződés”-ben határozzák meg.

4. LICENCE HASZNÁLAT:

Ügyfél köteles a szoftvert rendeltetésszerűen használni. Ügyfél nem jogosult a szoftvert vagy annak egy részét, illetve bármilyen formájú dokumentációt lemásolni, reprodukálni, lefordítani, kiigazítani, visszaalakítani, felbontani, hamisítani, módosítani vagy rekonstruálni. Az Ügyfél nem jogosult a szoftvert megfejteni – sem részben, sem egészben – annak érdekében, hogy a forráskódhoz hozzájusson. Ettől eltérő rendelkezés hiányában az Ügyfél jogosult a szoftverről biztonsági okból két másolatot készíteni, mely másolatokat csak a használatra alkalmatlanná vált eredeti anyag pótlására használhat fel. Az Ügyfél köteles, a szoftver által megkívánt “backup” másolatot készíteni az adat fájlokról, valamint készíthet minden olyan esetben, amikor a szoftver rendeltetésszerű és biztonságos működéséhez az Ügyfél számára egyértelműen indokoltnak tűnik.. Ilyen „backup” másolatok hiányában a graphIT semmilyen esetben sem tartozik felelősséggel a megsérült, elveszett adatok reprodukálásából adódó költségekért, illetve az Ügyfelet érintő bármilyen közvetett kárért vagy elmaradt haszonért, beleértve az üzletvitelben bekövetkezett zavarokból, vagy az üzlet meghiúsulásából származó kárt. Az Ügyfél köteles a továbbiakban a „Szerződés”-ben meghatározott egyéb követelményeknek is eleget tenni. A Programok csak olyan számítástechnikai környezetben futtathatók („azonosított berendezés”), melyeket a Program Specifikáció vagy a vonatkozó Termékleírás meghatároz. Az Ügyfél kizárólag a graphIT által „támogatott” konfiguráció mellett használhatja a szoftvert. Az említett számítástechnikai környezet ugyancsak kiterjed a „Szerződés” alapján az Ügyfél részére átadott szoftver szabvány szerinti módosítására és új verzióira is.

5. LICENCE TULAJDONJOGÁNAK FENNTARTÁSA:

Szerződő Felek rögzítik, hogy szoftverkövetési szerződés megkötése esetén a már megvásárolt licencre vonatkozó és elfogadott „Általános Szerződési Feltételei”- azonos pontjában foglaltak az irányadók.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

Ügyfél fizetési kötelezettségét mindig a „Szerződés”-ben feltüntetett fizetési feltételeknek megfelelően köteles teljesíteni. A díjak negyedévente előre kerülnek kiszámlázásra. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Felek a Ptk. 301/A §-ában foglaltak szerint jogosultak felszámítani. A termékkövetési díjakat az Ügyfél a benyújtott számla alapján teljesíti. A szolgáltatási díjakat a graphIT a szolgáltatási szerződés megrendelését követő 5 napon belül számlázza le az Ügyfél felé. Felhasználó/Ügyfél tudomásul veszi, hogy a graphIT a szolgáltatási díjat minden év január 1. napjával évente 3 %-al egyoldalúan megemeli. Késedelmes fizetés esetén a graphIT jogosult az Ügyfél felé azonnali hatállyal mindaddig mindennemű/bármely a Megrendelővel fennálló szerződéses tevékenységét felfüggeszteni, amíg a hátralékos és esedékes összegek részére kifizetésre nem kerülnek. Ezzel kapcsolatosan a graphIT fenntartja jogát a kártérítésre.

7. A „SZERZŐDÉS” MEGSZŰNÉSE:

A „Szerződés”-t a Felek bármelyike írásban, legalább egy éves, folyamatos jogviszony esetén, leghamarabb az egy év elteltét követően, 90 napos felmondási idővel (rendes felmondás) a folyó év december 31. napjára felmondhatja. A felmondással a felek között aláírt „Szerződés” hatályát veszti, és a felek kötelesek egymással elszámolni a megszűnéstől számított maximum 15 napon belül.

A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja/elállhat ha a másik fél a szerződésből származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként valamelyik fél olyan magatartást tanúsít, mely folytán a másik féltől a szerződés további fenntartása nem várható el, így különösen :

Az Ügyfél a fentiekről, vagy azok előrelátható bekövetkeztétől késedelem nélkül köteles értesíteni a graphIT -ot, ellenkező esetben felelős lesz azért a kárért, amit az értesítés elmulasztásával okozott. Azonnali hatályú felmondás esetén a graphIT jogosult az Ügyfél bármely rendelését törölni, ill. ez esetben az ezzel kapcsolatos valamennyi felmerült költségét az Ügyféllel megfizettetni. Ha a felmondás idejére az Ügyfél részére már történt termékszállítás, ill. munkavégzés, úgy az Ügyfél csak a szerződés azon része tekintetében jogosult felmondásra, amelyet a graphIT a felmondást megelőzően még nem teljesített. A már elvégzett munka vagy leszállított termék vonatkozásában az Ügyfél fizetési kötelezettsége fennmarad és esedékessé válik :

8. SZOLGÁLTATÁSOK:

Szoftverkövetési szerződés megkötése esetén graphIT az Ügyfél számára szoftverfrissítést illetve szakmai támogatást biztosít az eseti szerződésben meghatározottak szerint. A szoftverfrissítési szolgáltatás esetén a graphIT leszállítja a „Szerződés”-ben szereplő szoftverek minden új verzióját („Upgrade”), amint az rendelkezésre áll. A Felhasználó a szoftverfrissítést a graphIT székhelyén veheti át. Szakmai támogatás esetén pedig telefonos hot-line szolgáltatást vállal munkanapokon munkaidőben (8.30-17.30) a terméktámogatási telefonszámán (06-1-4369610) keresztül, illetve internetes szakmai támogatást nyújt a support.graphit.hu címen.

9. TITOKTARTÁS:

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott minden üzleti és egyéb, a Felekre/Egymásra jellemző tényt, információs, megoldást vagy adatot, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Felek/Egymás jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a szükséges intézkedéseket megtették üzleti titokként bizalmasan kezelnek, arról semmilyen információt nem szolgáltatnak ki.

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a termék tartalmát bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy képviselői, alkalmazottai és szervezeti egységei a termék tartalmát harmadik féllel nem ismertetik, vagy azt harmadik fél számára nem teszik hozzáférhetővé. Az Ügyfél ezeket az információkat mindenkor legalább olyan mértékben védi, mint saját bizalmas információit.

10. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG:

A graphIT kizárja a kártérítési felelősségét mindazon kárért, melyet a licence tulajdonosa is kizár a licence-szel kapcsolatosan. (Lásd 2./ pontban foglaltak). A graphIT kártérítési felelőssége kizárólag csak jelen szerződés szolgáltatási jellegéből adódó esetekben áll fenn a lincence tartalmát/tárgyát/minőségét nem érinti. A graphIT kártérítési felelőssége semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a szolgáltatási – díj 10 %-át.

11. SZAVATOSSÁG:

A graphIT mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa azt a feltételt, hogy a termékek lényegi funkciójukban a termékleírásnak megfeleljenek. Mindazonáltal az Ügyfél elismeri, hogy a szoftver termékek a technika jelenlegi állása szerint nem lehetnek teljesen és minden felhasználási körülmény között hibamentesek. A termék hibáját az Ügyfél írásban haladéktalanul közli a graphIT felé és azt pontosan dokumentálja, hogy a graphIT azt megvizsgálhassa.
A graphIT mindent elkövet, hogy a hibák belekerüljenek a termékek fejlesztője által kiadott javítócsomagokba vagy más áthidaló megoldást találjon, de erre garanciát nem vállal. Amennyiben a reklamáció nem jogos az Ügyfél köteles megtéríteni a graphIT minden, ezzel felmerült és igazolt költségét. A graphIT garanciakötelezettsége érvényét veszti, amennyiben a termék a programleírásban foglaltaktól eltérő módon kerül alkalmazásra, ha azt engedély nélkül módosítják vagy átdolgozzák és az Ügyfél nem bizonyítja, hogy a hiba nem ebből a megváltoztatott alkalmazási módból, módosításból, vagy átdolgozásból ered. A graphIT nem szavatolja a programoknak az Ügyfél speciális igényeinek történő megfelelését, valamint a programok sajátossága miatt a szünetmentes vagy hibásmentes futásra nem nyújt garanciát. A graphIT felelőssége csak a helytelen telepítésért áll fenn.

12. VIS MAIOR:

Egyik fél sem köteles eleget tenni kötelezettségeinek, ha a teljesítést olyan esemény akadályozza, mely egyik félnek sem róható fel. A felek vis maiornak tekintik különösen: nemzetközi konfliktus, erőszakos vagy fegyveres cselekmények, magyar, külföldi, vagy nemzetközi hatósági intézkedések. Magyar/állami, kormányzati felügyeleti szervek intézkedései, bojkott, munkavállalói zavargások, áramszünet, a graphIT-nak fel nem róható szállítási problémák, sztrájkok.

13. FELEK EGYÉB RENDELKEZÉSEI :

ÉRTESÍTÉSI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG:

Jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott eseteken kívül is a Felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan eseményről vagy történésről illetőleg annak várható megszűnési időpontjáról, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése szempontjából jelentőséggel bír ( pl. tulajdonosi kör, székhely, ügyvezető stb.).

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE:

Jelen „Általános Szerződési Feltételek”-ben és az „Eseti szerződés”-ekben meghatározott feltételek kizárólag csak írásban módosíthatók illetve egészíthetők ki. Szóbeli megegyezésre egyik fél sem hivatkozhat. Felek ezektől eltérő nyilatkozatai, kizárólag csak a másik fél kifejezett elfogadásával válnak hatályossá.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a licenc tulajdonos a graphIT Kft.-vel fennálló szerződését („Viszonteladói szerződés”) egyoldalúan módosítja, vagy azt közös megegyezéssel módosítják és ez eltér a jelen „Általános Szerződési Feltétel”-ekben foglaltaktól, graphIT Kft. egyoldalúan jogosult jelen ÁSZF-t módosítani és azt az „Viszonteladói szerződés”-ével szinkronba hozni, a módosításról pedig annak hatálybalépését megelőző 30 napon belül Felhasználót egyoldalúan értesíteni.

VITÁS ÜGYEK- BÍRÓSÁG

Szerződő felek vitás ügyeiket megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére kikötik – értékhatártól függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kirázólagos illetékességét.

Ügyfél a jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasás és megértés után, jóváhagyólag elfogadta és aláírta.

–>> Siemens PLM Master License Agreement (MLA) online dokumentum

!!!