fbpx
Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI  TÁJÉKOZTATÓ

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/697 rendelete (2016. április 27.)1 szerint a weboldalon lévő szolgáltatások vonatkozásában a graphIT Kft. (a továbbiakban: graphIT Kft.) adatkezelést végez.

A graphIT Kft. weboldalainak (www.graphit.hu, www.cadcamplm.hu, www.asprova.hu) megtekintésével és a portálon történő regisztrációval,  az azon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételével, (termékek és ajánlatok letöltése, szolgáltatások megrendelése) illetve a portál látogatásával Ön elfogadja a személyes adatai kezelésének feltételeit, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat  –  az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje, az Ön részére szolgáltatásáról és tevékenységéről további tájékoztatást küldjön (pl. hírlevél stb.) és saját részére marketing célú adatkezelést végezzen, a szolgáltatás technikai biztosítását megteremtse.

A graphIT Kft. (a továbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel az Ön személyes adatainak védelmére, a kötelező rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Adatkezelő –  adatfeldolgozó:

A honlap(ok) tulajdonosa és adatkezelője, valamint az azzal kapcsolatos mindennemű jog jogosultja:

Név:      graphIT Kft.
székhelye:    1027 Budapest, Medve u. 17.
cégjegyzékszám:    Cg. 01-09-661512
telefonszáma:    00 36 1 436-9606
email címe:     graphit@graphit.hu

A graphIT Kft.  a weboldalain található szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében /adatfeldolgozót vesz igénybe.

Adatfeldolgozók:

Név:     Progen Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Székhely:   1118 Budapest, Homonna u. 8/a.
Cégjegyzék szám:  01-09-169361
Adatfeldolgozói feladat:   integrált vállalatirányitási rendszer

Adatfeldolgozók:

Név:     Oander Media Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely:   1065 Budapest, Podmaniczky u. 18. 1. em. 7.
Cégjegyzék szám:  01-09-899111
Adatfeldolgozói feladat:   weboldal fejlesztése és működtetése

Adatfeldolgozók:

Név:     Microsoft Ireland Operations Ltd.
Székhely:   D18 P521 Írország, One Microsoft Place,  South County Business Park Leopardstown Dublin 18.
Adószám:   IE8256796U
Adatfeldolgozói feladat:  operációs rendszer üzemeltetés

Adatfeldolgozók:

Név:     Siemens Industry Software GmbH.
Székhely:   4020 Linz, Wolfgang-Pauli-Straße 2. Austria
Cégjegyzék szám:  FN214676a
Adatfeldolgozói feladat:  licensz értékesítés

Adatfeldolgozók:

Név:     Zift Solutions, Inc.
Székhely:   30 Montgomery St, Suite 1210, Durham, NC 27703  USA
Adatfeldolgozói feladat:  hírlevél kiküldés

Adatfeldolgozók:

Név:     MediaCenter Hungary Kft.
Székhely:   6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
Cégjegyzék szám:  03-09-114492
Adatfeldolgozói feladat:  hírlevél kiküldés

Adatfeldolgozók:

Név:     Asprova AG
Székhely:   D-35578 Charlotte-Bamberg-Str. 4.
VAT szám:   DE 257 413 700
Adatfeldolgozói feladat:   rendelés kezelés

Adatfeldolgozók:

Név:     Sigmanet Kft.
Székhely:   1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Cégjegyzék szám:  IE8256796U
Adatfeldolgozói feladat:  weboldal technikai feltételeinek biztosítása

Adatfeldolgozók:

Név:     Automattic Inc, (WordPress.com)
Székhely:   132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA
Adatfeldolgozói feladat:  weboldal technikai feltételeinek biztosítása

Adatfeldolgozók:

Név:     Google Inc.
Székhely:   1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
Cégjegyzék szám:   CA 940043
Adatfeldolgozói feladat:  webanalitikai szolgáltató

Adatfeldolgozók:

Név:     DROPBOX International Unlimited Company
Székhely:   One Park Place, Floor 6 Hatch Street Upper Dublin 2.
VAT ID:   IE 9852817J
Adatfeldolgozói feladat:  online tárhely biztosítása, cloud szolgáltatás

Adatfeldolgozók:

Név:     Geometria Kft.
Székhely:   1027 Budapest, Medve u. 17.
Cégjegyzék szám:  01-09-074241
Adatfeldolgozói feladat:  számlázás, könyvelés

Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a graphIT Kft. személyes adatait harmadik országban adatfeldolgozást folytató adatfeldolgozó részére továbbítsa. A személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított, mivel az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja megfelelőségi határozata alapján2. Az Ön személyes adatainak védelmi szintje az EU-ban biztosított védelmi szinttel megegyező, a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít.

Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5 § (1) bekezdése szerinti az Ön önkéntes hozzájárulása és adatkezelői jogos érdek.

Adatkezelés időtartama
A szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama általában az Önnel fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az Önre vonatkozó és az Ön által megadott adatok törlésre, illetve statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek:

Az adatkezelés célja:
Az általunk végzett adatkezelések elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása.
A graphIT Kft.  weboldalainak megtekintésével, az oldalon történő regisztrációval, illetve hírlevélre történő feliratkozással Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai az alábbi célokra felhasználásra kerüljenek:

Amennyiben a fenti célú adatkezelésekkel kapcsolatos tiltakozását nem jelzi, úgy tekintjük, hogy adatai alábbi módon történő kezeléséhez hozzájárul:

Hírlevélküldés részletei:

Hírlevélküldés a MediaCenter Hungary Kft. szervereiről történik
6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.
mediacenter@mediacenter.hu
http://www.mediacenter.hu/doc/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

Az Ön adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással értékeljük.

Kezelt személyes adatok köre:
A portálon történő regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: teljes név, e-mail cím, telefonszám, érintett által képviselet gazdasági társaság.

Online szolgáltatások igénybevételének feltétele – korlátozása

A graphIT Kft. az Ön előzetes vagy egyidejű értesítése mellett a szolgáltatás/weboldal használatát korlátozhatja vagy csökkentheti annak minőségi vagy más jellemzőit, amennyiben Önnek a 30 napot meghaladó díjtartozása van.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás – cookie – adathordozhatóság:
A graphIT Kft.  az Ön személyes adatait a tisztességes eljárás, az átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adat takarékosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és a bizalmas jelleg elsődlegességével kezeli.

Az Ön személyes adatait kizárólag az adatkezelő/adatfeldolgozó arra feljogosított munkavállalói ismerhetik meg, akik a személyes adatok kezelése során minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.  Az adatkezelő/adatfeldolgozó az Ön által a szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egy egységes adatbázisban kezeli, és az adattakarékosság elvét betartva működteti.

A szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. A felhasználók IP címeit az adatkezelő/adatfeldolgozó semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

A graphIT Kft. által üzemeltetett weboldal webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Ezen szolgáltatásokat az adatkezelőnél a Google Inc végzi a Google Analytics szolgáltatás keretében. A szolgáltatásról további információk a www.google.com honlapon érhetőek el.

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő/adatfeldolgozó kisméretű, Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a számítógépére adatfeljegyzés, az Ön további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságénak növelése, az Ön számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Ön böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban beállíthatja, hogy a cookie-k küldését megtiltsa. A cookiek el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működ(het)nek tökéletesen.

A honlapon lehetősége van hírlevélre feliratkozni, mely direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A graphIT Kft. a hírlevél igénybevétele során az Ön által megadott adatokat kezeli. A hírlevélről bármikor indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben az Adatkezelő minden személyes adatát törli a nyilvántartásból

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és – amennyiben ez technikailag lehetséges –  kérje azoknak adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik (Adathordozhatóság).

Adatbiztonság – adatvédelmi incidens
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az Ön adatainak biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatot védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg a sérülés vagy megsemmisülés ellen.

A szolgáltatás használatával Ön és az üzemeltető hírközlési eszköz útján létesít kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően törekszik arra, hogy szolgáltatása technikailag is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítja (pl. tűzfalak, titkosítási protokollok használata stb.).

A graphIT Kft. fontos feladata az adatvédelmi incidensek megfelelő súlyú kezelése. A graphIT Kft. a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül jelenti az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal.

Egyéb adatkezelések
Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Módosítás
A graphIT Kft. fenntartja a jogot, hogy az Ön előzetes értesítése mellett az Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, mely értesítésre a weboldal felületén kerül sor. A módosítás hatályba lépését követően Ön a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Rendeltetésszerű használat Ön nem jogosult a honlapot a fenti említett funkciókon kívül másra használni. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat

Felelősséget kizáró nyilatkozat
A graphIT Kft.  felhívja a figyelmét arra, hogy a szolgáltatás igénybevételét másnak nem engedheti át, Ön nem jogosult arra, hogy az egyedi szerződés megkötésével az Önt megillető jogokat harmadik személyre ruházza.

Ön teljes körű felelőséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés a saját jelszaván keresztül történik.

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, meghatározás vagy leírás kizárólag az Ön tájékoztatásául szolgál. A graphIT Kft.  Kft. weboldalain megjelenő információk és adatok felhasználása kizárólag az Ön saját kockázatára és felelősségére történhet. A graphIT Kft.  rendszeresen gondoskodik a honlapon megjelenő adatok és információk frissítéséről, azonban azok teljessége, helyessége, illetve pontossága tekintetében nem vállal felelősséget. A graphIT Kft.  nem felel a weboldalaihoz kapcsolódóan harmadik személyek által közzétett adatokért, információkért.

A graphIT Kft.  nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a weboldal  használatával kapcsolatban, azok használatából, rendeltetésellenes használatából vagy használatra képtelen állapotából származhatnak, a weboldal nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarból, az információ továbbítás esetleges késedelméből, számítógépes vírus által vagy más rosszindulatú kódból, az adatátviteli út hibájából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából vagy más, a felsoroltakhoz hasonló okból keletkezhetnek.

A graphIT Kft. kizár minden felelősséget a weboldal megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Ön a weboldalt kizárólag saját felelősségére használja, a graphIT Kft.  nem felel olyan kárért, amely a helytelen vagy hibás használat következménye, illetve az oldal használatából esetlegesen eredő vagyoni, nem vagyoni károkért, következménykárokért és elmaradt haszonért.

A graphIT Kft. a weboldalon harmadik személyek internetes oldalaira mutató linkeket helyez(het) el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak használatából eredő kárért. A nevezett oldalakra és azok használatára harmadik személyek szolgáltatóinak a felhasználási feltételei vonatkoznak.

A graphIT Kft.  felhívja a figyelmet arra, hogy a szolgáltatás igénybevételét másnak nem engedheti át, nem jogosult arra, hogy az egyedi szerződés megkötésével az Önt megillető jogokat harmadik személyre ruházza.

Ön köteles minden elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a graphIT Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges egyszeri jelszó védelmének az érdekében. Felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési jelszavának felhasználásával valósult meg.

A graphIT Kft.  a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért nem felel. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön veszi igénybe szolgáltatást. Ha Ön a hírlevélre történő feliratkozás vagy a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weblap használata során bármilyen módon kárt okozott, a graphIT Kft.  jogosult Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére.

A graphIT Kft.  nem vállal felelősséget a bejelentett problémák sikeres kezelésével, vagy megoldásával kapcsolatosan. Tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy kísérletet tesz arra, hogy a bejelentéseket az arra illetékes szervezet vagy hivatal tudomására hozza, illetve amennyiben egy bejelentéssel kapcsolatban visszajelzés érkezik az érintett szervtől, akkor azt nyilvánosságra hozza.

Kártalanítás, kártérítés
Ön kártérítési felelősséggel tartozik a graphIT Kft. -nak a weboldal nem megfelelő használatából eredő, vagy jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt feltételek megsértéséből eredő, bármely természetű kárért (tényleges és következményes kár).

Szerzői jogvédelem, szellemi tulajdonjogok
A weboldal arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik, nemzetközi megegyezések védik, az a graphIT Kft.  tulajdonát képezi, a szerzői jog jogosultja a graphIT Kft. A honlap tartalmának felhasználására, hasznosítására, illetve átruházására kizárólag a graphIT Kft. jogosult.

A graphIT Kft.  előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a graphIT Kft.  egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, szöveg, kép, grafika, logo, képeslapok, fotó, hang- és videó anyagok készítését, engedély nélküli hozzáférhetővé tételét, terjesztését, forgalmazását és árusítását.

Tilos a tartalom egészét vagy bármely elemét módosítani, átalakítani, vagy reprodukálni, a saját személyes használattól eltérő célból letölteni, tárolni, kinyomtatni, más honlap vagy bármely alkotás létrehozásához bármely módon vagy formában felhasználni, bármely céllal bemutatni, kiállítani vagy terjeszteni, kereskedelmi célra, üzleti vagy nem üzletszerű célra bármely módon és formában felhasználni, hasznosítani, átruházni vagy egyébként rendelkezni vele.

A graphIT Kft.  a honlap vonatkozásában – a saját személyes célra történő letöltés, tárolás és kinyomtatás kivételével –  minden jogot fenntart. Tiszteletben kell tartania a Tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, a szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben az Ön tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

A graphIT Kft., mint Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg fogjuk szünteti, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben Ön a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a bírósági eljárást. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A fentieken kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályok

 

Definíciók:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adathordozhatóság: hozzájárulás személyes adatok másik adatkezelő számára történő továbbításához,

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

 

Budapest, 2018. május 22.

graphIT Kft.
Adatkezelő

1 Hatályba lépés napja: 2018. május 25.

2 Info törvény 8. §, GDPR 45. cikk „Adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján”.
3 Lásd még GDPR 23. cikk

!!!