fbpx
ÁSZF – Szállítási szerződéshez

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Általános Szerződési Feltételekben határozzák meg mindazon feltételeket illetve eljárásokat, melyek figyelembe vételével az Ügyfél a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, egyedi Szállítási Szerződést köti meg ( a továbbiakban : „Szerződés”).

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

A graphIT ezennel vállalja, hogy eladja, a Megrendelő vállalja, hogy jelen feltételeknek megfelelően, megvásárolja a Szállítási szerződés 2. Pontjában feltüntetett termékeket és szolgáltatásokat, az abban megjelölt mennyiségben és meghatározott árakon. GraphIT a termékeket vámkezelve a Megrendelő telephelyére szállítja.

2. LICENCE HASZNÁLAT:

Ügyfél köteles a szoftvert rendeltetésszerűen használni. Ügyfél nem jogosult a szoftvert vagy annak egy részét, illetve bármilyen formájú dokumentációt lemásolni, reprodukálni, lefordítani, kiigazítani, visszaalakítani, felbontani, hamisítani, módosítani vagy rekonstruálni. Ettől eltérő rendelkezés hiányában az Ügyfél jogosult a szoftverről biztonsági okból két másolatot készíteni, mely másolatokat csak a használatra alkalmatlanná vált eredeti anyag pótlására használhat fel. Az Ügyfél köteles, a szoftver által megkívánt “backup” másolatot készíteni az adat fájlokról, valamint készíthet minden olyan esetben, amikor a szoftver rendeltetésszerű és biztonságos működéséhez az Ügyfél számára egyértelműen indokoltnak tűnik. Ilyen „backup” másolatok hiányában a graphIT semmilyen esetben sem tartozik felelősséggel a megsérült, elveszett adatok reprodukálásából adódó költségekért, illetve az Ügyfelet érintő bármilyen közvetett kárért vagy elmaradt haszonért, beleértve az üzletvitelben bekövetkezett zavarokból, vagy az üzlet meghiúsulásából származó kárt. Az Ügyfél köteles a továbbiakban a „Szerződés”-ben meghatározott egyéb követelményeknek is eleget tenni. A Programok csak olyan számítástechnikai környezetben futtathatók („azonosított berendezés”), melyeket a Program Specifikáció vagy a vonatkozó Termékleírás meghatároz. Az Ügyfél kizárólag a graphIT által „támogatott” konfiguráció mellett használhatja a szoftvert. Az említett számítástechnikai környezet ugyancsak kiterjed a „Szerződés” alapján az Ügyfél részére átadott szoftver szabvány szerinti módosítására és új verzióira is.

3. TULAJDONJOG, HASZNÁLATI JOG TARTALMA:

Szerződő felek rögzítik, hogy a „Szerződés” tárgyát képező termék tulajdonjoga, valamennyi szerzői jog, illetve más jellegű esetleges szellemi és szabadalmi tulajdonjog a szoftver szerzőjét vagy az erre általa felhatalmazottat illeti meg. Az Ügyfél által fizetendő licenc díjakra tekintettel a graphIT ezennel nem kizárólagos, át nem ruházható jogot biztosít az eseti „Szerződés”-ben meghatározott programok használatára a Program Specifikációban és/vagy a Termékleírásban rögzített célokra és korlátozásokkal. Az Ügyfél nem jogosult a szoftver bérbeadására, eladására, átadására vagy elzálogosítására, illetőleg biztosítékként, vagy bármely más jogcímen bármilyen célra harmadik személy részére történő átadásra, vagy harmadik személy használatába történő átengedésre. Az Ügyfél kijelenti, hogy a program készítője által kiadott licence megállapodást (End User License Agreement” -EULA megismerte illetve elfogadja, mely a graphIT honlapján megtalálható.

4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, HATÁLYOSULÁSA, ÉRVÉNYESSÉGE:

A Szerződés az aláírás napján lép hatályba és addig marad érvényben, amíg a felek a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeiket maradéktalanul nem teljesítették. A használati jog átadás hatályosulásának a feltétele, hogy az Ügyfél a „Szerződés”-t aláírja, a használati díjat megfizesse a graphIT pedig kézhez vegye az Ügyfél által aláírt „Szerződést”.

5. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ:

A graphIT vállalja, hogy a Szállítási szerződés 2. Pontjában megrendelt tételeket legkésőbb a Szerződés 4. Pontjában megadott szállítási határidőig leszállítja a Megrendelő székhelyére/telephelyére. A termékek átadás-átvételéről a szerződő felek jegyzőkönyvet készítenek, amelyet a Szerződésnek megfelelő teljesítés esetén mindkét fél köteles aláírni. Ügyfél vállalja, hogy a graphIT értesítését követő 3 munkanapon belül lehetővé teszi a termékek átvételét. Amennyiben a termékek átadására graphIT értesítése után 10 munkanapon belül az Ügyfél nem ad lehetőséget, a szállítás teljesítettnek tekintendő és graphIT jogosult a Szerződésben meghatározott díjakról számlát kiállítani. Ebben az esetben az Ügyfél a termékeket a graphIT telephelyén veheti át. A graphIT helyettesíthet vagy módosíthat bármely berendezést, programot vagy szolgáltatást, melynek Megrendelőhöz történő szállítását vállalta, feltéve hogy bármely helyettesített vagy módosított egység alapvetően azonos vagy jobb teljesítményekkel és képességekkel rendelkezik mint az eredetileg rendelt berendezés vagy program.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

Ügyfél fizetési kötelezettségét mindig a „Szállítási szerződés”-ben feltüntetett fizetési feltételeknek megfelelően köteles teljesíteni. A díjak a termék leszállításakor kerülnek kiszámlázásra. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamatot a Felek a Ptk. 301/A §-a alapján határozzák meg. Késedelmes fizetés esetén a graphIT jogosult az Ügyfél felé azonnali hatállyal mindaddig mindennemű/bármely a Megrendelővel fennálló szerződéses tevékenységét felfüggeszteni, amíg a hátralékos és esedékes összegek részére kifizetésre nem kerülnek. Ezzel kapcsolatosan a graphIT fenntartja jogát a kártérítésre. Ügyfél már most tudomásul veszi, hogy a licence díj fizetésének nem vagy késedelmes teljesítése esetén illegális szoftverhasználónak minősül.

7. LICENCE TULAJDONJOGÁNAK FENNTARTÁSA:

Az Ügyfélnek átadott minden anyag, úgy mint mágneses adathordozók, CD-k, és kézikönyvek stb. mindaddig a graphIT tulajdonában maradnak, amíg az Ügyfél a „Szerződés”-ben megjelölt valamennyi esedékes összeget a graphIT részére meg nem fizeti, azaz a graphIT az Ügyfélnek eladott vagy átadott bármely berendezés és program tulajdonjogát fenntartja mindaddig, amíg a teljes vételár/szolgáltatás díja kiegyenlítésre nem kerül. A licence használati jog biztosításának mindenkori feltétele, hogy az Ügyfél kellő időben és maradéktalanul a „Szerződés” szerinti ellenértéket megfizesse. Amennyiben a Termék a Megrendelő birtokába került, de a vételárat a Megrendelő nem fizette meg és a graphIT által meghatározott póthatáridőn belül sem egyenlítette ki, graphIT jogosult a szerződéstől elállni, a terméket birtokba venni és azt az Ügyfél telephelyéről annak költségére elszállíttatni. Ügyfél vállalja, hogy nem akadályozza graphIT-ot fenti intézkedések megtételében. Az Ügyfél ebben az esetben sem mentesül a vállalt díjak megfizetése alól. A graphIT vállalja, hogy a díjak rendezése után a terméket az Ügyfélhez 3 munkanapon belül visszajuttatja. Amennyiben a graphIT által az Ügyfélnek leszállított bármilyen terméket arra jogszabály vagy szerződés alapján jogosult harmadik személy lefoglalná a teljes vételár díjának kiegyenlítése előtt, úgy a lefoglalás tényéről Ügyfél köteles a graphIT-ot haladéktalanul értesíteni. Ilyen lefoglalás esetén, illetve ha az Ügyfél ellen felszámolási/csődeljárást rendeltek el, az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a hitelezőt, a felszámolót vagy a csődgondnokot arról, hogy harmadik személy
rendelkezik a termék tulajdonjogával.

8. A „SZERZŐDÉS” MEGSZŰNÉSE:

A jelen Szerződés hatályba lépését követően a Felek a Szerződésre a rendes felmondás jogát kizárják. A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja/elállhat ha a másik fél a szerződésből származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként valamelyik fél olyan magatartást tanúsít, mely folytán a másik féltől a szerződés további fenntartása nem várható el, így különösen :

ha az Ügyfél nem, vagy késedelmesen 30 napon túl teljesíti fizetési kötelezettségét (írásbeli felszólítást követő 15 napon belül sem),

Az Ügyfél a fentiekről, vagy azok előrelátható bekövetkeztétől késedelem nélkül köteles értesíteni a graphIT -ot, ellenkező esetben felelős lesz azért a kárért, amit az értesítés elmulasztásával okozott. Azonnali hatályú felmondás esetén a graphIT jogosult az Ügyfél bármely rendelését törölni, ill. ez esetben az ezzel kapcsolatos valamennyi felmerült költségét az Ügyféllel megfizettetni. Ha a felmondás idejére az Ügyfél részére már történt termékszállítás, ill. munkavégzés, úgy az Ügyfél csak a szerződés azon része tekintetében jogosult felmondásra, amelyet a graphIT a felmondást megelőzően még nem teljesített. A már elvégzett munka vagy leszállított termék vonatkozásában az Ügyfél fizetési kötelezettsége fennmarad és esedékessé válik.

9. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG:

A graphIT kizárja a kártérítési felelősségét mindazon kárért, melyet a licence tulajdonosa is kizár a licenceszel kapcsolatosan. (Lásd 2./ pontban foglaltak). A graphIT kft. kártérítési felelőssége kizárólag csak jelen szerződés szolgáltatási jellegéből adódó esetekben áll fenn a lincence tartalmát/tárgyát/minőségét nem érinti. A graphIT kártérítési felelőssége semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a szolgáltatási – díj 10
%-át.

10. SZAVATOSSÁG:

A graphIT mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa azt a feltételt, hogy a termékek lényegi funkciójukban a termékleírásnak megfeleljenek. Mindazonáltal az Ügyfél elismeri, hogy a szoftver termékek a technika jelenlegi állása szerint nem lehetnek teljesen és minden felhasználási körülmény között hibamentesek. A termék hibáját az Ügyfél írásban haladéktalanul közli a graphIT felé és azt pontosan dokumentálja, hogy a graphIT azt megvizsgálhassa. A graphIT mindent elkövet, hogy a hibák belekerüljenek a termékek fejlesztője által kiadott javítócsomagokba vagy más áthidaló megoldást találjon, de erre garanciát nem vállal. Amennyiben a reklamáció nem jogos az Ügyfél köteles megtéríteni a graphIT minden, ezzel felmerült és igazolt költségét. A termékhez kapcsolódó szavatosság tekintetében a magyar jogszabályok előírásai érvényesek. A graphIT garanciakötelezettsége érvényét veszti, amennyiben a termék a programleírásban foglaltaktól eltérő módon kerül alkalmazásra, ha azt engedély nélkül módosítják vagy átdolgozzák és az Ügyfél nem bizonyítja, hogy a hiba nem ebből a megváltoztatott alkalmazási módból, módosításból, vagy átdolgozásból ered. A graphIT nem szavatolja a programoknak az Ügyfél speciális igényeinek történő megfelelését, valamint a programok sajátossága miatt a szünetmentes vagy hibásmentes futásra nem nyújt garanciát.

11. TITOKTARTÁS:

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tudomásukra jutott minden üzleti és egyéb, a Felekre/Egymásra jellemző tényt, információs, megoldást vagy adatot, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Felek/Egymás jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a szükséges intézkedéseket megtették üzleti titokként bizalmasan kezelnek, arról semmilyen információt nem szolgáltatnak ki.

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a termék tartalmát bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy képviselői, alkalmazottai és szervezeti egységei a termék tartalmát harmadik féllel nem ismertetik, vagy azt harmadik fél számára nem teszik hozzáférhetővé. Az Ügyfél ezeket az információkat mindenkor legalább olyan mértékben védi, mint saját bizalmas információit.

12. VIS MAIOR:

Egyik fél sem felelős kötelezettségei teljesítése során bekövetkező késedelmért vagy mulasztásért, ha az olyan okból következik be, mely ésszerű befolyásán felül áll, így többek között, de nem kizárólag szükséges adatok, információ vagy specifikáció időben történő biztosítása (ha a másik fél vállalta ilyen adatok, információ és specifikáció biztosítását); az ilyen biztosított adatokban, információkban és specifikációkban történő változtatás; természeti csapás, zord időjárás, tűz, robbanás, árvíz, balesetek, zendülések, polgári zavargások, kormányhatározatok, embargó, szükséges engedély és hozzájárulás megszerzésének lehetetlensége.

13. JOGUTÓDLÁS:

Jelen „Szerződés” kötelező és alkalmazandó a szerződést kötő felek jogutódaira is, függetlenül attól, hogy a Szerződő Fél átalakul, egyesül, beolvad, szétválik, vagy részvényeinek/üzletrészeinek a többsége más tulajdonos kezébe kerül.

14. MAGYAR JOG, JOGVITÁK:

A graphIT és az Ügyfél kapcsolatára a magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók. Felek kinyilvánítják abbéli szándékukat, hogy vitás ügyeiket megpróbálják békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetén jogvitáikban – hatáskörtől függően – kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagosságát illetékességét.

15. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTÉSE:

Jelen „Szerződés”-ekben meghatározott feltételek kizárólag csak írásban módosíthatók illetve egészíthetők ki. Szóbeli megegyezésre egyik fél sem hivatkozhat. Felek ezektől eltérő nyilatkozatai, kizárólag csak a másik fél kifejezett elfogadásával válnak hatályossá.

16. ÉRTESÍTÉSI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG:

Jelen „Szerződés”-ekben meghatározott eseteken kívül is a Felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan eseményről vagy történésről illetőleg annak várható megszűnési időpontjáról, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése szempontjából jelentőséggel bír (pl. tulajdonosi kör, székhely, ügyvezető stb.).

Felek jelen Általános Szerződési Feltételeket elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag elfogadták és aláírták.

–>> Siemens PLM End USer License Agreement (EULA) online dokumentum

!!!