fbpx
Általános web használati feltételek

Jelen ÁSZF célja a Szolgáltató által nyújtott online szolgáltatások általános szerződési feltételeinek összefoglalása. Az ÁSZF-től eltérő feltételeket a Felek az egyedi, szerződésben rögzíthetik.

A szerződés létrejötte

 1. A jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak a graphIT Kft. (1027 Budapest, Medve utca 17, adószám: 12273227-2-41), mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) által teljesített valamennyi szolgáltatás értékesítésre, amelyeket az Szolgáltató a másik szerződő fél (továbbiakban: Ügyfél) felé teljesít.
 2. A szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése vagy értelmezése kizárólag a Felek közös megállapodása alapján, írásban lehetséges. Nem minősül szerződésmódosításnak, ha az egyik fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy a jogát a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat.

Az Ügyfél felelőssége

 1. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételét másnak nem engedheti át. Az Ügyfél nem jogosult arra, hogy az egyedi szerződés megkötésével az őt megillető jogokat egészében harmadik személyre ruházza át.
 2. Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés saját jelszaván keresztül történik.
 3. Az Ügyfelet jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli, amennyiben az Ügyfél a jelszót más, harmadik személy részére hozzáférhetővé teszi, ezzel összefüggésben Szolgáltató felelősség nem terheli.

Egyoldalú szerződésmódosítás

 1. A Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, ha a szolgáltatás minőségi javítása érdekében, illetve üzleti okból ez szükséges. A Szolgáltató emellett jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, ha azt jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy egyébként a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

Online szolgáltatási feltételek

 1. A support.graphit.hu oldal szolgáltatásait csak a Szolgáltató azon üzleti partnerei vehetik igénybe, amelyek ilyen irányú szerződéssel rendelkeznek.
 2. Az edu.graphit.hu oldal szolgáltatásait valamennyi oktatási intézményben oktató és tanuló diák igénybe veheti, amely rendelkezik érvényes jogszabályban meghatározott tanulói vagy alkalmazotti jogviszonnyal.
 3. A felhasználó support.graphit.hu és az edu.graphit.hu oldalra a regisztráció során megadott azonosító és jelszó használatával jogosult belépni.
 4. Online megjelenés során „cookiek” működnek, mely rögzíti a jogosultság adatait
 5. A Szolgáltató a szolgáltatást az Ügyfél előzetes vagy egyidejű értesítése mellett korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minőségi vagy más jellemzőit, amennyiben az Ügyfélnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt – de legalább 30 napos – határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van.
 6. Amennyiben az Ügyfél a díjtartozást kiegyenlíti, a Szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását illetve minőségi vagy más jellemzőinek csökkentését – a fizetést igazoló bizonylat megküldését követően – megszüntetni.

Hírlevél

 1. A szolgáltatás rendeltetése, hogy a felhasználó a saját ügyfelei részére szakmai hírlevelet és benne üzleti-, tervezési- és saját szakmai hírtartalmat küldjön, illetve tájékoztassa ügyfeleket újdonságokról, akciókról, illetve más hasznos információkról.
 2. A Szolgáltató hírleveleiben közölt írások csak a tájékoztatást szolgálják, nem minősülnek ajánlatnak. A Szolgáltató az elvárható gondossággal törekszik az egyes szolgáltatások, írások, tájékoztatások és válaszok adat- és információ tartalmának helyességének és pontosságának biztosítására.
 3. Ön regisztrációkor hozzájárul ahhoz, hogy rendszeres hírlevelet küldjünk megadott e-mail címére.
 4. A hírlevélről a leiratkozás biztosított.

Jogi nyilatkozat

 1. A www.graphit.hu, a edu.graphit.hu és a support.graphit.hu oldalakon közzétett írások és más tartalom szerzői jogi védelem alatt állnak, így a Szolgáltató írásos engedélye nélküli felhasználása nem megengedett.
 2. Személyes adatait a személyiségi jogok védelme érdekében bizalmasan kezeljük, ezért ezt a Szolgáltató harmadik fél részére nem adja át.
 3. A Szolgáltató oldal tartalmának felhasználásából eredő kártérítési felelősségét kizárja.

Záró rendelkezések

 1. A Felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban megkísérlik békés úton rendezni. Ennek eredménytelenségekor a Felek a közöttük létrejött szerződéses jogviszonyból fakadó bármely jogvita esetén a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét kötik ki. Az eljárás nyelvének a magyar nyelvet jelölik meg.
 2. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései vonatkoznak.
 3. Ha a Felek közötti szerződés valamely része akár megkötéskor, akár később a jogszabály kötelező rendelkezésbe ütközne, és emiatt érvénytelennek minősülne, úgy a felek a szerződés többi részét továbbra is érvényesnek tekintik.
!!!